Систем 48

12.06.2019. 00:23
Одељење за инспекцијске послове
Radi se o nepodnošljivoj buci koju proizvodi lavež 3 (TRI) psa. Psi laju bez prestanka i danju i noću i to traje zadnjih 5 godina, a možda i više. Zimi se to i nekako toleriše jer su nam prozori zatvoreni, leti zbog vrućine, moramo da ih otvorimo i onda nema spavanja.. Zamislite da vam u sred noći, 23h, 24h, 1h, 2h, 3h. laju pod prozorom tri džukele (nisu rasni psi) neumoljivo, bez pauze. Svi napori sa moje strane, i još nekih komšija, da se utiče na gazde, da se ta buka smanji ili bar ograniči u toku noći, bili su i ostali bez rezultata. Psi se nalaze u dvorištu kuće u ulici Cara Dušana 21. Sam centar grada!
РЕШЕН
Дана 12.06.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању држања домаћих животиња - паса од стране власника / држаоца паса у улици Цара Душана бр. 21, у Лесковцу.
Обавештавамо Вас, да ће комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршити инспекцијски надзор над надзираним субјектом, а о предузетим мерама бићете накнадно обавештени.
Комунални инспектор је поступајући по налогу за инспекцијски надзор бр. 355-703/19-07 од 12.06.2019. године, а ценећи притом наводе из Ваше представке, дана 13.06.2019. године извршио ванредни инспекцијски надзор над надзираним субјектом, власником/држаоцем домаћих животиња - паса у улици Цара Душана бр. 21, у Лесковцу. Инспекцијским надзором констатовано је да су за држање домаћих животиња испуњени хигијенско - санитарни услови, здравствена заштита и да није загађена околина, како је прописано одредбама Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији града Лесковца („Сл. гласник општине Лесковац“, бр. 9/03, 15/06 и 3/08 и „Службени гласник града Лесковца“, бр. 28/08 и 9/17).

По питању нарушавања мира стварањем буке потребно је обратити се Одељењу комуналне полиције града Лесковца.

Указујемо Вам на то да по одредбама Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 и 95/2018) представке имају дејство иницијативе за покретање и вођење поступка инспекцијског надзора по службеној дужности, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе.