Систем 48

25.05.2015. 11:02
Одељење за урбанизам
Posto sam sportista i visok interesuje me po kom gradjevinskom projektu i gradjevinskom planu je izdata dozvola za gradnju sprata preko trotoara..
Posto sam visok imam problem prolaska kao gradjanin moram se saginjati..
Znaci po kojoj gradjevinskoj dozvoli i ako je ti dozvoljeno ja sam malo iznad ove kuce pa da i ja napravim...
РЕШЕН
1.Stambeno-poslovni objekat u Ul.Svetoiliska br.17 izgradjen je prema građevinskoj dozvoli br.351-8009/13-02 od 24.11.2014.godine koja je izdata na osnovu priloženog glavnog arhitektonskog-građevinskog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP br.8316 KO Leskovac u Leskovcu u Ul.Svetoiliska br.17 i lokacijske dozvole izdate na osnovu DUP-a Stara Leskovačka čaršija (''Službeni glasnik Grada Leskovca'', br. 9/95) i odredbi Zakona o planiranju i izgradnji ( ''Službeni glasnik RS'', br.72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Odluka US, 50/2013 - Odluka US, 98/2013 - Odluka US).
2. Na osnovu člana 32. Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (''Službeni glasnik RS'', br.50/2011 od 08.07.2011.godine) regulisan je prelazak ispusta na objektu van granica parcele, odnosno preko regulacije koja odvaja građevinske parcele od javnih površina ( trotoara, zelene površine....).
Član 32. Ispadi na objektu ne mogu prelaziti građevinsku liniju više od 1,60m, odnosno regulacionu liniju više od 1,20m i to na delu objekta višem od 3,00m.