Систем 48

29.07.2019. 11:19
Одељење за инспекцијске послове
Obraćam vam se sa molbom da sprečite ispuštanje vode iz klime u ulici Nemanjina 2. Naime, na desetom spratu zgrade S-10 iznad bivšeg Elektrouniverzala instaliran je kllima uređaj čiji kondenzat pada direktno na stepenište čime otežava ulazak stanara u zgradu. Unapred zahvalan.
РЕШЕН
Дана 29.07.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању испуштања кондезата из климе у Лесковцу у ул. Немањина бр. 2.
Обавештавамо Вас, да ће од стране Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца бити предузете Законом прописане мере.

Поводом Ваше представке од дана 29.07.2019. године, по питању испуштања воде из климе у улици Немањина 2, која је инсталирана на десетом спрату зграде С-10, и чији кондензат пада директно на степениште чиме отежава улазак станара у зграду, обавештавамо Вас следеће:
- комунални инспектор је ценећи наводе из Ваше представке дана 31.07.2019. године извршио превентивни инспекцијски преглед у ул. Немањина бр. 2, у Лесковцу, и том приликом није уочено испуштање кондензата из наведеног клима уређаја,
- одредбама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама прописано је да је власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде дужан да употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не омета коришћење других делова зграде,
- истом Одлуком прописано је да о непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или професионалног управника, који ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да поштује кућни ред, о датој поуци сачинити службену белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
У складу са наведеним, Ваша представка је дана 05.08.2019. године упућена професионалном управнику Стамбене заједнице Немањина 2 Лесковац, Милану Пејковићу, на даље поступање и предузимање прописаних мера.