Систем 48

16.09.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Pekara dubocica na raskrsnici ulica 28.mart i Strahinjica bana i dalje zagadjuje okolinu dimom. Od 22 do 23h ogromna kolicina dima.
РЕШЕН
Обавештавамо Вас, да ће инспектор предузети мере у складу са Законом.
Поштовани ,
обавештавамо Вас да је на основу Ваше представке покренут попступак инспекцијског надзора од стране Одсека за послове инспекције за заштиту животне средине, Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца. О исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора надлежни инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, обавестиће Вас у складу са Законом о инспекцијском надзору.

Обавештавамо Вас да је инспектор за заштиту животне средине поступајући по Вашој представци извршио ванредни инспекцијски надзор код надзираног субјекта Жаклина Стојичић предузетник Пекара "Дубочица 3М" Лесковац, ул. 28. Март бб, у Лесковцу, након чега је донео решење којим је надзираном субјекту нхаложено да преко овлашћеног правног лица изврши прописано мерење емисије загађајућих материја у ваздуху из емитера-пећи за печење пекарских производа, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху. Исти је поступајући по решењу инспектора извршио мерење и доставио извештај о мерењу емисије загађујућих материја урађен од стране овлашћене организације. Института за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој ДОО Нови Сад, Огранак 27. Јануар Ниш, бр извештаја 743/19 од дана 14.11.2019. године у коме се наводи да постројење пећи за печење пекарских производа Е-1, својим радом није доводило до прекорачења граничних вредности емисије за дате параметре загађења, односно стационаирани извор загађивања је усклађен са прописима.
На основу горе наведеног инспектор је окончао поступа инспекцијског надзора.