Систем 48

10.09.2021. 13:00
Одељење за инспекцијске послове
PREDMET: PRIJAVA NELEGALNIH RADOVA
NA PARCELI K.P.BR.8770 i 8752 KO LESKOVAC


Ovim putem kao vlasnik parcele i objekta u Leskovcu, ulica Jovana Diskića br.29, k.p.br.8752 KO Leskovac, prijavljujem nelegalne radove na adresi u Leskovcu, ulica Jovana Diskića br.31, k.p.br.8770 i kp.br.8752 KO Leskovac.

Posebno ističem da sam vlasnik parcele kp.br.8752 KO Leskovac te navodim da na licu mesta ograda nije međna linija i o tome dostavljam i presudu.

Molim naslov da izvrši proveru gornjih navoda i izađe na licu mesta.
У РАДУ
Дана 10.09.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак чија садржина указује на питања дефинисана одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ , број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).

Обавештавамо Вас да је поднесак уредно достављен овом Одељењу, те да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, предузети мере предвиђене Законом, о чему ћете бити накнадно обавештени.