Систем 48

28.04.2021. 19:50
ЈП Урбанизам и изградња
ЈП,,УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА,,ЛЕСКОВАЦ
Трг Револуције 45
16.000 Лесковац

Директору,

Поштовани господине директоре,

Обраћам Вам се у вези изграђене уличне канализације у Лесковцу као моје приватне инвестиције коју желим да уступим граду као јавну својину града уз рефундацију барем дела мојих улагања, јер град Лесковац није градио ту уличну канализацију и због тога не може да је упише у Катастар подземних водова као своје власништво. А истовремено је ЈКП,,Водовод,,својата као своју јавну својину иако није уложила ни динара средстава,нији је учествовала у изградњи исте,па тако не може ни да је уписе у катастар подземних водова у РГЗ,али зато после 20 година почиње да прикјучује нове кориснике на уличну канализацију која законски не постоји.( званично не постоји у Катастру подземних водова) .
Поштовани,
Својим средствима и личним радом целе моје породице (уз стручни надзор надзорног органа из ЈП,,Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковца)крајем 2000 године изградио сам уличну канализацију у дужини од 80 метара само до моје породичне куће(улица је дуга 160 метара) .Поменуту канализацију према потписаном уговору требала је да гради ЈП,,Дирекција за изградњу општине Лесковац и МЗ,,Прва Јужноморавска бригада ,,али због блокаде рачуна нису то могли да ураде па је постигнут договор да ја као директно заинттересовани становник те МЗ,сопственим средствима изградим ову уличну канализацију а према свим техничким нормативима и уз стручни надзор и дозволу ЈП,,Дирекције за изградњу,,Након изградње уличне канализације ЈКП,,Водовод,,Лесковац ме је легално прикључио уз наплату трошкова прикључења.Да напоменем да сам предходних двадесет година и једини корисник Те канализације а која никада није у предходних 20 година урађена целом дужином улице већ само до моје куће,јер сам ја само дотле и изградио исту.
ПРИЛОЗИ:
1.Писана потврда ЈП,,Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковца бр.679 од 12.03.2001године
2. потврда МЗ,,Прва јужноморавска бригада,,Лесковац
3.Потврда РГЗ Београд –сектор за правне послове од 16.03.2021.
4.Информација од јавног значаја бр.932-1 од 9.02.2021 од ЈКП,,ВОДОВОД,,
5.Захтев Дирекцији за урбанизам од 27.02.2000.години за уступанје на коришћенје
6.Допис(одговор)ЈКП,,Водовод,, бр.791од 26.03.2001

Поштовани господине директоре,
У више наврата покушавао сам са руководством ЈКП,,Водовод,,Лесковац да у доброј намери да им предложим уступање канализационе мреже коју сам ја финансирао и изградио до своје куће уз дозволу ЈП,,Дирекције за урбанизам и изградњу,,да то постане њихова јавна својина(односно својина града као њиховог оснивача)уз рефундацију мојих уложених средстава.Безуспешно сам њиховим правницима предочавао законску регулативу из време када је улична канализација грађена и актуелну законску регулативу,посебно на Закон о јавној својини члан 11. Закона о јавној својини(сл.гласник РС бр.72/2011,.....до 253/2020) који говори о МРЕЖИ као добру од ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА где се поред осталог каже:,,да МРЕЖЕ,односно део мреже која служи искључиво за потребе једног или више лица може бити у својини тог лица...,
као и на члан 25. Закона који говори у обавези уписа права јавна својине на свим непокретним и покретнима добрима којим газдује ЈКП,,Водовод,, и да ли је ова изграђена улична канализација заведена у јавне књиге као њихово власништво..(о чему постоји доказ РГЗ да то ни после 20 година нису урадили а нити могу јер град Лесковац као њихов оснивач није изградио ту уличну канализацију па иста по мом мишљењу не може бити јавна својина - Потврда РГЗ Београд –сектор за правне послове

Да напоменем да сам у доброј намери више пута покушавао да нађем са ЈКП,,Водовом,,компромисно решење уз молбу да испоштују Закон,да им ја као инвеститор и корисник те уличне канализације уступим њима у јавној својини исту да би могли да је заведу у јавне књиге као њихово власништво(У катастар подземних водова) .Директор ЈКП,,Водовод,,и његови правници упућују ме на Вас ,да сте Ви били у обавези заједно са МЗ да финансирате изградњу ове каналиѕације и да сва моја потраживања за правичну рефундацију мојих личних финансијских средстава за изградњу уличне канализације усмерим према вама,односно да то потражујем од ЈП,,Урбанизам и изградњу,,Лесковац,што овом приликом и чиним,те Вас молим да се и изјасните о горе изнетим чињеницама.

С поштовањем
Зоран ДИНЧИЋ
16.000 Лесковац
Ул.Божидара Динчића 5
РЕШЕН
Poštovani, imajući u vidu da ste u zahtevu istakli problematiku imovinsko-pravne prirode, obaveštavamo Vas da nismo u mogućnosti da Vam pružimo tražene informacije.Obzirom da ste nam se sa istom problematikom javili putem elektronske pošte, obaveštavamo Vas da je isti prosleđen nadležnim na dalje postupanje.