Систем 48

18.05.2021. 19:36
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа
Одељење за комунално-стамбене послове
саобраћај и инфраструктуру

Поштовани ,

Обраћам Вам се по сугестији помоћника министра Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и овлашћеног лица из ЈП,,УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА,,града Лесковца а у вези изграђене уличне канализације у Лесковцу као моје личне инвестиције коју желим да уступим граду као јавну својину града уз рефундацију мојих улагања, јер град Лесковац није градио ту уличну канализацију и због тога не може да је упише у Катастар подземних водова као своје власништво,о чему прилажем Доказ из РГЗ Београд од 16.03.2021 . а истовремено је ЈКП,,Водовод,,својата као своју јавну својину иако није уложила ни динара средстава(ни својих пара а ни преко ЈП,,Дирекције за изградњу тада општине Лесковаца, ,па тако не може ни да је уписе у катастар подземних водова у РГЗ, као јавну својину али зато после 20 година почиње да прикјучује нове кориснике на уличну канализацију која законски не постоји.( званично не постоји у Катастру подземних водова) .
Поштовани,
Својим средствима и личним радом целе моје породице (уз стручни надзор надзорног органа из ЈП,,Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковца)крајем 2000 године изградио сам уличну канализацију у дужини од 80 метара само до моје породичне куће(улица је дуга 160 метара) .Поменуту канализацију према потписаном уговору требала је да гради ЈП,,Дирекција за изградњу општине Лесковац и МЗ,,Прва Јужноморавска бригада ,,али због блокаде рачуна нису то могли да ураде па је постигнут договор да ја као директно заинттересовани становник те МЗ,сопственим средствима изградим ову уличну канализацију а према свим техничким нормативима и уз стручни надзор и дозволу ЈП,,Дирекције за изградњу,,Након изградње уличне канализације ЈКП,,Водовод,,Лесковац ме је легално прикључио уз наплату трошкова прикључења.Да напоменем да сам предходних двадесет година и једини корисник Те канализације а која никада није у предходних 20 година урађена целом дужином улице већ само до моје куће,јер сам ја само дотле и изградио исту.

Поштовани ,
У више наврата покушавао сам са руководством ЈКП,,Водовод,,Лесковац да у доброј намери да им предложим уступање канализационе мреже коју сам ја финансирао и изградио до своје куће уз дозволу ЈП,,Дирекције за урбанизам и изградњу,,да то постане њихова јавна својина(односно својина града као њиховог оснивача) Безуспешно сам њиховим правницима предочавао законску регулативу из време када је улична канализација грађена и актуелну законску регулативу,посебно на Закон о јавној својини члан 11. Закона о јавној својини(сл.гласник РС бр.72/2011,.....до 253/2020) који говори о МРЕЖИ као добру од ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА где се поред осталог каже:,,да МРЕЖЕ,односно део мреже која служи искључиво за потребе једног или више лица може бити у својини тог лица...,
као и на члан 25. Закона који говори у обавези уписа права јавна својине на свим непокретним и покретнима добрима којим газдује ЈКП,,Водовод,, и да ли је ова изграђена улична канализација заведена у јавне књиге као њихово власништво..(о чему постоји доказ РГЗ да то ни после 20 година нису урадили а нити могу јер град Лесковац као њихов оснивач није изградио ту уличну канализацију па иста по мом мишљењу не може бити јавна својина - Потврда РГЗ Београд –сектор за правне послове

Да напоменем да сам у доброј намери више пута покушавао да нађем са ЈКП,,Водовом,,компромисно решење уз молбу да испоштују Закон,да им ја као инвеститор и корисник те уличне канализације уступим њима у јавној својини исту да би могли да је заведу у јавне књиге као њихово власништво(У катастар подземних водова) .Директор ЈКП,,Водовод,,и његови правници упућују ме на Вас ,да сте Ви(Град Лесковац,односно тада ЈП,,Дирекција за изградњу,, били у обавези заједно са МЗ да финансирате изградњу ове каналиѕације и да сва моја потраживања за правичну рефундацију мојих личних финансијских средстава за изградњу уличне канализације усмерим према вама,односно да то потражујем од Града ,односно преко градске управе(Одељења за комунално стамбене послове ,саобраћај и инфраструктуре,што овом приликом и чиним,те Вас молим да се и изјасните о горе изнетим чињеницама.Истоветну сугестију добио сам и од помоћника министра Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и овлашћеног лица из ЈП,,УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА,,града Лесковца

Прилажем: Све прилоге добиће те у препорученом писму

1.Допис помоћника министра Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије,од 11.маја 2021
2.Допис ЈП,,Урбанизам и изградња од 12.05.2021
3.Писана потврда ЈП,,Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковца бр.679 од 12.03.2001године да сам својим средствима сам изградио уличну канализацију
4. потврда МЗ,,Прва јужноморавска бригада,,Лесковац
5.Потврда РГЗ Београд –сектор за правне послове од 16.03.2021.да ЈКП,,Водовод,,није уписала поменуту канализацију у Катстар подзмених водова
6.Информација од јавног значаја бр.932-1 од 9.02.2021 од ЈКП,,ВОДОВОД,,


С поштовањем
Зоран ДИНЧИЋ
16.000 Лесковац
Ул.Божидара Динчића 5
У Лесковцу,18.мај 2021.
РЕШЕН
ПОШТОВАНИ

Дана 24.05.2021год. добили смо прилоге Вашег захтева (од 18.05.2021) у вези рефундације трошкова за изградњу канализације у ул.Божидара Денчића која је урађена 2001године.
Обавештавамо Вас да изнесени проблем није у надлежности Градске управе Одељења за комунално-стамбене послове саобраћај и инфраструктуру.
Из приложене документације Ви сте преузели обавезу Ваше месне заједнице што је она прихватила у писменој форми па настали дуг уколико постоји морате са њима решити.