Систем 48

07.06.2021. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Poslao sam zahtev Dana 27.05.2021. nisam dobio odgovor ?
У РАДУ
Дана 07.06.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, електронским путем достављен је подесак сладеће садржине:„Послао сам захтев дана 27.05.2021.године нисам добио одговор?“
Имајући у виду да поднесак достављен електронским путем садржи недостатак који Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца спречава да поступи по истом, као и да увидом у електорнску евиденцију нисмо утврдили по ком поднеску нисте обавештени од стране овог Одељења, неопходно је да уредите поднесак у року од 8 дана од дана достављања овог E-mail, у смислу да овом Одељењу доставите податке о лицу које је у поступку инспекцијског надзора било субјект надзора и то: име и презиме и тачну адресу становања, као и број под којим је Ваш поднесак заведен код Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, како би надлежни инспектори поступили по Закону о инспекцијском надзору.
Уколико поднесак не буде уређен у утврђеном року, поступиће се са истим у складу са напред наведеним Законом.