Систем 48

14.07.2021. 11:01
Одељење за инспекцијске послове
PREDMET: PRIJAVA NELEGALNIH RADOVA
NA PARCELI K.P.BR.8770 KO LESKOVAC


Ovim putem kao vlasnik parcele i objekta u Leskovcu, ulica Jovana Diskića br.29, k.p.br.8752 KO Leskovac, prijavljujem nelegalne radove na adresi u Leskovcu, ulica Jovana Diskića br.31, k.p.br.8770 KO Leskovac.

Molim naslov da izvrši proveru gornjih navoda i izađe na licu mesta.
РЕШЕН
Дана 14.07.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак чија садржина указује на питања дефинисана одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ , број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).

Обавештавамо Вас да је поднесак уредно достављен овом Одељењу, те да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, предузети мере предвиђене Законом, о чему ћете бити накнадно обавештени
Обавештавамо Вас да је грађевински инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, сходно одредбама члана 13. и члана 15. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) и извршеног превентивног инспекцијског надзора утврдио да не постоји основа за покретање поступка по службеној дужности код овог Одељања, обзиром да за радове који се изводе на напред наведеној адреси није потребно прибавити акт надлежног органа сходно одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ , број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Службени гласник РС", број 2/2019), а у складу са одредбама Законa о планирању и изградњи (,,Службенигласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).