Систем 48

26.07.2021. 13:32
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani !

Danas je na moju molbu izašla inspektorka gradjevine sa kolegom kod mene kuci i ništa nije videla što treba da vidi.
Od advokata sam dobila naredjenje da izadju ponovo na teren i da sačine prečcizan zapisnik i zabranu divljeg objekta stopiraju komšiju.U ovom gradu svako čuva radno mesto a ne radi svoj posao onako kako treba vec radi orgencija.
Ponovite izlazak sa druge strane i napišite zapisnik i zabranu, kako bi ostali mogli da rade svoj posao po propisu.
Pozdrav !
У РАДУ
Дана 26.07.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, електронским путем достављен је подесак чија садржина указује на питања регулисана одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ , број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).

Имајући у виду да поднесак достављен електронским путем садржи недостатак који Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца спречава да поступи према истом, неопходно је да уредите поднесак у року од 8 дана од дана достављања овог е-mail, у смислу да овом Одељењу доставите податке о лицу које би у поступку инспекцијског надзора било субјект надзора и то: име и презиме и тачну адресу становања, као и податак о предмету надзора, како би у смислу Закона о инспекцијском надзору, надлежном инспектору Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца био издат налог за инспекцијски надзор.
Уколико поднесак не буде уређен у утврђеном року, поступиће се са истим у складу са наведеним Законом.